Gelibolu Tanıtım Filmi,Gelibolu Tarihi-Gallipoli History

Gelibolu Tanıtım Filmi,Gelibolu Tarihi-Gallipoli History


gelibolu filmi,gelibolu kitabı,gelibolu gezilecek yerler,gelibolu savaş müzesi,gelibolu savaşı,gelibolu haritası,gelibolu dizisi,gelibolu izle,gelibolu tarihi kitabı,gelibolu tarih belgeseli,gelibolu belgeseli,gallipoli history,çanakkale gelibolu gezilecek yerler,çanakkale gelibolu harita,gelibolu tarihi alan başkanlığı,çanakkale savaşları gelibolu,tarihi alan başkanlığı personel alımı,gelibolu tarihi alan başkanlığı personel alımı 2017,tarihi alan başkanlığı maaşları,gelibolu savaş müzesi,gelibolu savaşı

Gelibolu Tarihi - Gallipoli History

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı ile Saroz Körfezi arasında, güneye doğru genişleyerek uzanır. Türkiye'nin kuzey batısında yer alan yarımada, aynı zamanda Avrupa kıtasının güney-doğusundaki son kara parçasıdır. Kuzeyde dar (5 km) Bolayır kıstağı ile Trakya'ya bağlanır. Gelibolu ilçesi, aynı isme sahip yarımadanın kuzey-doğu kıyısında, Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'ne açıldığı noktada yer alır. İyi ve güzel şehir anlamına gelen Galli Polis adıyla anılan Gelibolu’nun tarihte ilk kez Hitit İmparatorluğunun M.Ö. 1200’de parçalanmasından sonra, Frigler ve onları izleyen Lidyalılar’ın Anadolu’ya geçişleri sırasında önem kazandığı görülmektedir. M.Ö 545’te Lidya kralı Kroisos, Persler ile yaptığı savaşta yenilince, Persler, Lidya krallığını ortadan kaldırdı. Böylece, Persler Çanakkale boğazı çevresinde üstünlük sağlamış oldular. Daha sonra Gelibolu Spartalı’ların, Makedonyalıların, Bergamalıların, Romalıların, Bizanslıların ve en son da Türklerin hakimiyetine girmiştir. Gelibolu Yarımadası tarih boyunca birçok kavmin güzergahı olmuştur. Dolayısıyla stratejik noktalarında bazı istihkamlar kurulmuştur. Gelibolu şehri bugünkü yerinde Roma idaresi döneminde bir kale olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Şehir, Bizans idaresi altında ilk önce Gotlar’ın ardından da Hunlar’ın saldırısına uğramıştır. Kale zamanla önemli bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Arap ordularının İstanbul’a yönelik seferlerinden bu bölge de etkilenmiştir. Haçlılar ise buradan geçerek Anadolu’ya ulaşmışlar ve Gelibolu 1204’te Latinlerin idaresi altına girmiştir.Bizans’ın son dönemlerinde Ege ve Marmara kıyılarında faaliyet göstermeye başlayan Türkmen beylikleri Gelibolu yarımadasını da hedef almışlardır. Daha sonra Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa idaresindeki Osmanlı kuvvetleri imparator Kantakuzenos’un müttefiki sıfatıyla yarımadaya gelmiş ve Süleyman Paşaya Çimbihisarı üs olarak verilmiştir. Burası Osmanlılar için bir dayanak noktası oluşturmuştur. Bağımsız hareket etmeye başlayan Süleyman Paşabir taraftan Trakya’ya, diğer taraftan Gelibolu yönüne akınlarda bulunmuştur. 1354’te fethi gerçekleşmiştir.Osmanlı hakimiyetinde Gelibolu, Trakya ve Balkanlar’a yönelik akınlarda önemli bir hareket üssü olmuş, Osmanlı orduları için bir geçit yeri ve deniz üssü olarak önem kazanmıştı. İstanbul’un fethine kadar önemli bir askeri deniz üssü olma özelliğini koruyan Gelibolu, Fatih döneminde esaslı şekilde tahkim edilmiş ve 1515’e İstanbul’da Haliç tersanesinin devreye girmesiyle giderek deniz üssü olma özelliğini yitirmeye başlamıştır. Gelibolu fetihten sonra bir sancak ve sancak merkezi olduğu gibi Rumeli’nin ilk Paşa sancağı da olmuştur. Daha sonra bir denizcilik idare merkezi olarak şöhret kazanmıştır. Osmanlı donanmasının başındaki kaptan-ı derya burayı merkez edinmiştir. II. Murat döneminde Gelibolu’da yapılan 26 eserden 7’si günümüze ulaşabilmiş, Fatih dönemi yapıların da çoğu yok olmuştur. 1915 yılında Gelibolu, Gelibolu Yarımadası Çanakkale muharebelerinde bombalanmış ve yer yer tahribata uğramıştır. Bunun ardından şehir, 4 Ağustos 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edildiyse de 3 Ekim 1922’de terk edilmiştir. Gelibolu, Cumhuriyet döneminin başlarında vilayet merkezi olmuş, (1923) bu durum 1926’ya kadar devam etmiş ve bu tarihte ilçe merkezine dönüştürülmüştür.Gallipoli History 


The Gallipoli Peninsula stretches southwards between the Dardanelles and the Saroz Gulf. The peninsula, which is located in the north-west of Turkey, is also the last piece of land south-east of the European continent. It is connected to Thrace by narrow (5 km) Bolayır stop in the north. The Gallipoli county is located on the north-east coast of the peninsula with the same name, at the point where the Dardanelles Strait is opened to the Marmara Sea.

The Gallipoli, which is called the Galli Police, which means good and beautiful city, is the first place in the history of the Hittite Empire. After the disintegration in 1200, the Phrygians and their followers Lidyalılar seem to gain importance during the transition to Anatolia. In 545 BC, when Lydian king Croisus defeated the battle he had with the Persians, the Persians lifted the kingdom of Lydia from the center. Thus, the Persians had a superiority over the Dardanelles. Later, it was dominated by Gallipoli Spartans, Macedonians, Bergamans, Romans, Byzantines and finally Turks.

The Gallipoli Peninsula has been a path of many peoples throughout history. Therefore, some fortifications were established at strategic points. The city of Gallipoli began to stand out as a castle during the Roman administration in its present place. The city under the Byzantine administration was first attacked by the Huns after the Goths. The castle has become an important port and trade center over time. This region was also affected by the campaigns of Arab armies towards Istanbul. The Crusaders reached Anatolia from here, and Gelibolu was under the administration of the Latin in 1204.

The Turkmen beyliks, which started to operate on the Aegean and Marmara coasts in the late Byzantine times, also targeted the Gallipoli peninsula. Later on, the Ottoman forces under the command of Süleyman Pasha, son of Orhan Bey, came to the peninsula with the ally of emperor Kantakuzenos and were given as Süleyman Paşaya Çimbihisarı base. This created a foothold for the Ottomans. Süleyman Pasabir, who started to move independently, was found in Trakya side and on the other side in Gallipoli direction. In 1354 the conquest took place. In Ottoman rule, Gallipoli, Trakya and the Balkans became important base for the movements, became a gateway for the Ottoman armies and became a naval base. Gallipoli, which was an important military naval base until the conquest of Istanbul, was domesticated in the Fatih period and began to lose its ability to gradually become a naval base in 1515 when the Golden Horn shipyard was inaugurated in Istanbul.

After the Gallipoli conquest, Rumeli became the first Pasha sancak as a sanjak and sanjak center. Later it became famous as a maritime administration center. The captain of the Ottoman navy headed the center. II. During the Murat era, 7 of the 26 works built in Gelibolu reached the present day, and most of the Fatih era structures also disappeared.

In 1915 Gallipoli, Gallipoli Peninsula was bombed in the Gallipoli battlefields, and the place was devastated. Then the city was occupied by the Greeks on August 4, 1920, but was abandoned on 3 October 1922. Gallipoli became a provincial center at the beginning of the Republican era (1923), which continued until 1926 and was transformed into a district center on this date.


Etiket